Mobile Tab

청주예총

사)한국예총 충청북도연합회 청주지회

The Federation of Artistic & culture organization of cheong ju

기타행사

1. 사업기간 : 2005. 4. 29~30(청주예술제 기간 내)

2. 장소 : 청주관광호텔

3. 참석자 : 충북예술인 및 관계자 300여명

4. 주최 : 충북예총

5. 주관 : 청주예총1. 사업기간 : 2005년 3월~12월

2. 주최 : 충북예총

3. 주관 : 청주예총1. 일시 : 2005. 10. 25(화) 09:30 ~

2. 장소 : 음성종합운동장

3. 주최 : 충청북도

3. 주관 : 음성군, 충북예총, 음성예총위로